“อนุรักษ์วัตถุโบราณในองค์กรและชุมชนท้องถิ่น”

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวอุทุมพร ศรีวิเศษ และนางสาวเนตรนก สุขเจริญ นักวิชาการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ศิลปวัตถุ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณอเนก ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์วัตถุโบราณ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งในส่วนของทฤษฎีและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์เกี่ยวกับเอกสารโบราณและศิลปวัตถุในองค์กรและชุมชนท้องถิ่น นำองค์ความรู้การอนุรักษ์เอกสารโบราณและศิลปวัตถุไปสร้างฐานข้อมูลของชุมชน และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

————————————————————
ข่าว: ดร.อัญชลี แสงอาวุธ, นางสาวเนตรชนก สุขเจริญ
ภาพ: นางสาวเนตรชนก สุขเจริญ

————————————————————