มรส.ร่วมดำเนินงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ธีรัพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวอุทุมพร ศรีวิเศษ  นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี  ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและครูศิลปะในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ดำเนินการจัดทำพระบฏ เพื่อใช้ในการจัดงานในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้