ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับคณะผู้บริการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่งทั่วประเทศ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในนามสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยเป้าหมายของการดำเนินงาน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนในประเด็นเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติ สถาบัน และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยส่วนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการฐานข้อมูลผ้ายก โดยพื้นที่เป้าหมายเป็นเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร ๒) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติ สถาบัน และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ ๓) จัดทำสื่อวีดิทัศน์ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่บนสื่อออนไลน์

ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีอันจะส่งผลต่อความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันกษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น