สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการประเมินการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน และบุคลากรทุกคน เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
๑) ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง กรรมการ
๔)อาจารย์ศุภชัย ดำคำ กรรมการและเลขานุการ และ ๕) นางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ ผู้ช่วยเลขานุการ