กิจกรรม “สร้างสรรค์ผ้ายกลายราชวัตรโคม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมรดกสิ่งทอสุราษฎร์ธานี กิจกรรม “สร้างสรรค์ผ้ายกลายราชวัตรโคม” วันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการย้อมสี1

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐–๗๗๙๑–๓๓๕๔ โทรสาร ๐–๗๗๙๑–๓๓๕๕