วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

๒ เมษายน ๒๕๖๕

วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่
http://culture-blessings-online.sru.ac.th?link=00b9dd515619a1e38204