เตารีด

ชื่อ : เตารีด

ลักษณะ :

เครื่องสำหรับรีดผ้าให้เรียบด้วยความร้อน ทำด้วยโลหะอาจเริ่มจากการใช้ถ่านใส่ไว้ในถ้วยก้นเรียบทำด้วยโลหะ ที่เรียกว่า ถ้วยรีด แล้วพัฒนามาเป็นเตารีดที่ทำด้วยเหล็กหรือทองเหลือง รูปร่างคล้ายเรือ ใส่ถ่านไฟไว้ภายใน มีหูทำด้วยไม้สำหรับจับไถหรือรีดไปบนผ้า

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๑๘๓.