อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้ามัดย้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ แอม สมุย รีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดย ผอ.ธีรพันธุ์  จันทร์เจริญ และดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้ามัดย้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม ให้แก่ตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเกาะสุมย ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย ทั้งนี้ในกระบวนการจัดทำผ้ามัดย้อม ท่านผอ.ธีรพันธุ์  จันทร์เจริญ ได้มุ่งเน้นให้นำของเหลือใช้ เช่น เปลือกผลทับทิม และเปลือกหอย มาใช้ในกระบวนการจัดทำผ้ามัดย้อม และเน้นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ชุดสตรี และผ้าคลุมไหล่ต่อไป