วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระ​เจ้า​อยู่​หัว​ ทรง​พระ​กรุณา​โปรดเกล้า​โปรดกระหม่อมให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

Read more

กิจกรรมล้ออายุพุทธทาสภิกขุ…ในสถานการณ์ COVID-๑๙

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีระลึกถึงอยู่เสมอ ว่าวันนี้โลกได้ถือกำเนิด “นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพุทธศาสนา นามว่า พระธรรมโกศาจารย์ หรือ พุทธทาสภิกขุ” ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ และละสังขารเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.

Read more

มรส.ขับเคลื่อนงานพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม บูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ

วันที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๓  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี​ จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับสำนัก​ คณะและหน่วยงาน โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนภาระงานเชิงบริหารควบคู่งานพันธกิจของมหาวิทยาลัย​ ด้านอาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม เพื่อแจ้งคณะกรรมการฯ

Read more

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖   ความหมาย ​วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน   ความสำคัญ ​พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้

Read more