ปี่

ชื่อ :ปี่

ลักษณะ:

          เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ทำด้วยไม้เจาะเป็นรูกลวง มีรูสำหรับปิด-เปิดด้วยนิ้วเช่นเดียวกับขลุ่ย มีลิ้นเป็นที่เป่าให้เกิดเสียง ปี่มีรูปแบบและเรียกต่างกัน เช่น ปี่ชวา ปี่นอก ปี่ใน

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๒๒๔.