งานบริหารทั่วไป

หน่วยธุรการ

 1. รับและลงทะเบียนรับหนังสือ
 2. ส่งและลงทะเบียนส่งหนังสือ
 3. แจ้งเวียนหนังสือ
 4. สำเนาหนังสือ
 5. จัดเก็บหนังสือ
 6. ค้นหาหนังสือ
 7. ร่าง-โต้ตอบหนังสือ
 8. พิมพ์หนังสือ
 9. กลั่นกรองหนังสือทุกประเภท
 10. ติดตามหนังสือ
 11. รับ-ส่งโทรสาร
 12. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

หน่วยสวัสดิการ

 1. จัดทำรายงานการใช้โทรศัพท์ สายตรงและเบิกจ่ายจ่ายเงิน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ

หน่วยประชุม

 1. จัดทำระเบียบวาระการประชุม
 2. จัดทำหนังสือเชิญประชุม
 3. จัดเตรียมเอกสารการประชุม
 4. จัดทำรายงานการประชุม
 5. ติดต่อประสานผู้เข้าประชุม
 6. จัดเตรียมสถานที่ประชุม
 7. แจ้งเวียนรายงานการประชุม

หน่วยสถานที่

 1. รับจองอาคารสถานที่
 2. ประสานการใช้อาคารสถานที่
 3. ควบคุมดูแลการใช้สถานที่
 4. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของอาคาร สถานที่
 5. ติดตามประสานการซ่อมแซมอาคารสถานที่
 6. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบเสียง ระบบโสต ทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ในห้องประชุม
 7. ตรวจสอบระบบปรับอากาศห้อง ประชุมให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
 8. จัดเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน
 9. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการใช้ สถานที่

หน่วยบริหารงานบุคคล

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการลา
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ/ บันทึกข้อมูลบุคลากร
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการไปราชการ
 4. การปฐมนิเทศบุคลากรและ นักศึกษาปฏิบัติงานเงินรายได้ และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ แนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก่บุคลากรสำนักฯ

หน่วยประชาสัมพันธ์

 1. จัดทำจดหมายข่าวพุทธทาส แผ่นพับ จดหมายข่าวขุนทะเล
 2. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์
 4. ประชาสัมพันธ์ทางป้ายคัตเอาท์
 5. ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดนิทรรศการ
 6. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางจดหมาย ข่าวขุนทะเล
 7. ปรับปรุงเว็บไซด์สำนักฯ ให้เป็นปัจจุบัน
 8. ติดตามประสานงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
 9. บันทึกภาพกิจกรรม
 10. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 11. จัดทำข้อมูลสำหรับนำเสนอ (PowerPoint)

หน่วยแผนและงบประมาณ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์
 4. จัดทำแผนกลยุทธ์
 5. จัดทำแผนจัดหางบลงทุน
 6. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี
 7. จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปี
 8. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
 9. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายราย เดือน
 10. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส
 11. จัดทำบัญชีควบคุมการใช้จ่าย เงินทุกประเภท
 12. จัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับงบประมาณ
 13. จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
 14. ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรเกี่ยวกับ ระเบียบงบประมาณ
 15. การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ แผ่นดิน (PART)
 16. จัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทำงบ ประมาณการเบิกจ่ายและติดตาม เร่งรัดงบประมาณ
 17. จัดทำการโอนหมวดเงินงบประมาณ 18. จัดทำรายงานประจำปี

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

 1. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 2. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
 3. จัดเตรียมหลักฐานการตรวจ ประเมินคุณภาพภายในและภาย นอก และ ก.พ.ร.
 4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 5. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความ พร้อมในการประกันคุณภาพ
 6. บันทึกฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
 7. ติดต่อประสานกับหน่วยงาน/ บุคคล เพื่อขอเอกสารหลักฐาน
 8. ชี้แจงการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการ ประเมินฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า