“วันครูแห่งชาติ”   ประจำปี ๒๕๖๕

teachers day

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณครู   เนื่องในโอกาส “วันครูแห่งชาติ”   ประจำปี ๒๕๖๕

         วันที่   ๑๖ มกราคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันครู อันเนื่องมาจาก ในปี   ๒๔๘๘ ประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา จึงมีการกำหนดให้มีวันครูครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐  เป็นต้นมา เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก

__________________________________________________________________________________

ที่มาภาพ : https://www.pinterest.com/pin/681450987346268426/