สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการลานวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดโครงการลานวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแขนงต่างๆ ไห้ดำรงอยู่ และมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ ทำไห้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ จัดศึกษา บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดด้านวัฒนธรรมไห้มากขึ้น

การจัดโครงการวัฒนธรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นใน วันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมพุทธทาสสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย 5 กิจกรรมดังนี้ คือ

  • กิจกรรมทำขนมไทย วิทยากร อ. เสาวนิตย์ อิศราวกูธ ณ.อยุธยา
  • กิจกรรมประชันระนาดเอก วิทยากร อ.กรรธวัช แก้วอ่อน และ อ. เกรียงไกร อ่อนสำอางค์
  • กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสำเนียงใต้ รุ่นอายุ 7-14 ปี / 15-17 ปี / 20-25 ปี
  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง วิทยากร ดร. วัฒนะ บุญจับ
  • กิจกรรม การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “เพลงฉ่อย” วิทยากร นาย ประภาส บัวบาน คณะโอเล่การละคร