มรส. ร่วมถวายพุ่มผ้าป่า และนำรถขบวนศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีชักพระ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 เป็นประธานถวายพุ่ม หมายเลข 0889 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ บริเวณเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าฯ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าฯ  รวมถึงร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าฯ ร่วมกับชุมชน  สร้างความภาคภูมิใจด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ นักศึกษาและผู้ร่วมกิจกรรม

จากนั้น เวลา 8.09 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   และนักศึกษาร่วม 100 กว่าชีวิต  ร่วมเดินนำขบวนรถศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้จำนวน 3 ขบวน  ได้แก่ ขบวนแห่รถศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ “เพลงบอก” ขบวนแห่รถศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ “หนังตะลุง”  และขบวนแห่รถศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ “มโนราห์”   แต่ละขบวนแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และเน้นวัสดุธรรมชาติในการตกแต่งรถให้สวยงาม สมกับเป็น“มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้าน อนุรักษ์  ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

 

 

ข่าว:งานประชาสัมพันธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพ:ฝ่ายสื่อสารองค์กร