ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รอบ ๖ เดือน)

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ๓ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผอ.ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการ ทั้ง ๓ ท่าน ดร.นันทิพา บุษปวรรธนะ ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ และดร.อัญชลี แสงอาวุธ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการประเมินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) โดยได้รับข้อเสนอแนะในการกำกับติดตามเพื่อพัฒนางานในรอบถัดไป